What is Shigenobu Nagamori children?

0 votes
2 views
asked May 23, 2017 in Children by Jennifer (2,969,070 points)
I would like to know all Shigenobu Nagamori children?

1 Answer

0 votes
answered May 23, 2017 by Jennifer (2,969,070 points)
Shigenobu Nagamori children: Tomohiro Nagamori (son), Nagamori Takaki (son)
...